Semalt hünärmeni - “Google Analytics” -den Darodar Referrer spamyny nädip aýyrmaly?

Sahypa eýeleriniň köpüsiniň ýüzbe-ýüz bolýan spamy möhüm mesele bolup biler. Mysal üçin, Google Analytics-iň web sahypaňyza girmegini aňlatmaýan köp sanly web sahypasyny ýazga alýan köp ýagdaýlar bolýar. Darodar, bir sahypa spam girýän domen. Bu usul gara şlýapa hakerleri üçin adatydyr. Darodar, umumy gözleg motorlarynyň müşderilere ýetmek üçin ulanýan web gözlegçileri ýaly üçünji tarap bot bolýar. Web sahypalaryny ýa-da SEO agentliklerini işleýänleriň köpüsi Darodary saklamagyň täsirli usullaryny ösdürmeli.

“Google Analytics” -den bu boty aýyrmagyňyza kömek etmek üçin “ Semalt” -yň uly müşderi üstünlik dolandyryjysy Artem Abgarian tarapyndan berlen käbir usullar aşakdakylardyr:

Web sahypasyndan aýyrmagy haýyş ediň

Darodar bilen iş salyşmagyň bir usuly, botlaryny bes etmegini haýyş edip biler. Olaryň berýän ýönekeý görnüşini dolduryp, girmek islemeýän web sahypalaryna bellik edip bilersiňiz.

Darodaryň web sahypaňyza girmeginiň öňüni alyň

Apache serwerini ulanýan web sahypalary üçin .htaccess faýlyny katalogyňyzyň köküne taşlamak Darodaryň görünmeginiň öňüni alyp biler. Umumy gözleg motory botlary web sahypaňyzy görer, emma Darodar görmez. Panelinden 403 statusly kod jogabyny görerler. Şol sahypany görmäge ygtyýary ýok, bu GA yzarlaýyş kodunyň sapary ýazga almak üçin ýerine ýetirmejekdigini aňladýar. Kodlary işledip bilersiňiz:

RewriteCond% {HTTP_REFERER} (. *) Darodar.com [NC]

RewriteRule ^ (. *) $ - [F]

Web sahypaňyzda şeýle kod işledilende seresap bolmaly. Bu ädim üçin web sahypasyny dörediji bilen maslahatlaşmak peýdaly iş bolup biler. Bu ädimdäki islendik ýalňyşlyk, tutuş sahypanyň ýüklenmezligine sebäp bolup biler.

Google Analytics-de ýörite süzgüçleri ulanyň

Google Analytics hasaby bolan adamlar üçin Darodar bilen iş salyşmak aňsat bolup biler. Aýry-aýry süzgüçler Google Analytics-den aýyrmak we geljekki Darodar salgylanmalaryny duruzmak üçin peýdaly bolup biler. Bu meseläni ýerine ýetirmek üçin GA hasabyňyza girip bilersiňiz. Rightokarky sag burçdaky administrator goýmasyndan, ähli süzgüçler goýmasyna süzgüç goşup bilersiňiz. Darodar aýyrmagyny süzgüç gutusyna goýup bilersiňiz. Aýyrmak üçin süzgüç görnüşini düzüň. Salgylanma radio düwmesi muňa girmeli däldir. Bu özleşdirme, ugrukdyryjy traffigi Google Analytics-den uzaklaşdyryp biler. Mundan başga-da, IP adresi ýaly beýleki ýörite süzgüçleri ulanmak bolýar. Özbaşdaklaşdyrma sahypasyndan çykmazdan ozal eden üýtgeşmeleriňizi ýatda saklamagy ýatdan çykarmaň. Bu süzgüçler bu botlary blokirläp biler.

Netije

“Google Analytics” -den Darodary aýyrmak, web sahypaňyzyň statistikasyny nola çenli peseldip biler. Käbir ýagdaýlarda, şeýle traffik öňki web sahypaňyzda görkeziler. Şeýle-de bolsa, bu gollanmany web sahypaňyzdan aýyrmak üçin ulanyp bilersiňiz. Şonuň ýaly-da, sahypa kampaniýaňyza manyly düzedişler girizip bilersiňiz.

mass gmail